Coaching

Coaching – hvad er det?

Coaching er en struktureret og styret proces eller teknik, som ved brug af spørgsmål og feedback skal hjælpe fokuspersonen til at nå sine nuværende og fremtidige mål på arbejdet. Coaching er som regel mellem:

 • en fokusperson, som er det menneske, der har en udfordring, man gerne vil i mål med og
 • en coach, som er det menneske, der anvender coaching teknik for at støtte fokuspersonen i at nå sine mål

Coaching omhandler relationen mellem fokuspersonen og indfrielsen af dennes mål. Det er karakteristisk for coaching, at der er tale om et tidsbegrænset forløb og der er en klar kontrakt og struktur. Coachen bruger forskellige typer af spørgsmål og feedback til at styre processen.

Hvad kan det bruges til?

Coahing kan bruges til forskellige problemer og udfordringer i arbejds- og privatliv. Udfordringerne kan fx dreje sig om samliv og parforhold, samarbejde, mål og mening med liv og arbejde, travlhed og at navigere i sine realtioner til andre.

Hvad er forskel på terapi, coaching og rådgivning?

Både terapi, coaching og rådgivning bygger på tillid og en god relation mellem terapeut/ coach / rådgiver og klienten/ fokuspersonen. Men der er nogle forskelle:

Coaching ligger midt mellem terapi og rådgivning både hvad angår tid, forholdet mellem svar og spørgsmål og forholdet mellem magt og relation. Forholdene mellem svar, spørgsmål, magt og relation kan illustreres således:

terapi, coaching og rådgivning
Coaching, terapi og rådgivning

Terapi er i højere grad end coaching baseret på relation og samarbejde mellem terapeut og klient. Og rådgivning bygger i højere grad end coaching på magt i form af rådgiverens viden om et specifikt emne. I rådgivning vil rådgiveren stille sine svar til rådighed for klienten, mens klienten i højere grad vil svare på spørgsmål i coaching og terapi.

Terapi tager ofte længere tid end coaching, fordi udfordringerne ofte drejer sig om dybereliggende problemer og vanskeligheder hos klienten. Rådgivning kan både have en kortvaring og længere tidsmæssig udstrækning. Du kan læse mere om terapi her.

Uanset om udfordringer og vanskeligheder søges løst med terapi, coaching eller rådgivning er det vigtigt for udbyttet, at terapeuten/ coachen/ rådgiveren:

 • er loyal og etisk korrekt. Du kan læse mere om etisk for psykologer her
 • spørger og udforsker også når spørgsmål og svar er svære og måske overskrider grænser og provokerer.
 • ikke har ”skjulte planer” overfor den anden.
 • udviser empati og samarbejder med klienten om løsningen

Hvad får man ud af det?

Efter forløbet bør udbyttet være, at fokuspersonen når det eller de mål, som coach og fokusperson har opstillet. Det er af stor betydning for udbyttet at fokusperson og coach er enige om målene, har den samme forståelse af målene og er enige om dem. Derfor er det ofte nødvendigt at genbesøge målene, for at afklare om de stadig ser ens ud. Undervejs i coaching sker det at problem eller udfordring opløser sig selv blandt andet fordi fokuspersonen undervejs får en anden mening og betydning emnet for udfordringrne. Hvordan målene nås besvares i løbet af coachingen, og svaret ligger hos fokuspersonen. Coachen har ansvaret for at styre coachingprocessen og hjælpe fokuspersonen mod sit mål. Fokuspersonen har ansvaret for at styre processen mod sit mål.

Hvordan foregår det?

Hos mig foregår coaching primært som en samtale mellem dig og mig. I enkelte tilfælde coacher jeg flere ad gangen det kan fx være ved udfordringer i parforholdet eller med samarbejdet på arbejdspladsen. I min konsultation har jeg to gode stole med et bord i mellem. Så vi har både mulighed for at se på hinanden og at se væk. Undervejs kan vi også tegne og tage noter.

Samtalerne kan være fra en ved ukomplicerede udfordringer til mange ved mere komplekse udfordringer. Typisk tager et forløb tre til 10 konsultationer.

I starten af et forløb skal vi afklare, hvilke mål du har. Derfor vil starten dreje sig om, hvordan du ser dine udfordringer og problemer. Du vil få lejlighed til at fortælle om din situation,  og jeg vil stille spørgsmål for at finde ud af, hvad jeg kan gøre for dig og hvordan.

Den mellemste del af forløbet stiller muligheder op og sammen analyserer, tydeliggør og opklarer vi mulighedernes perspektiver, betydninger, fordele og ulemper. Den afsluttende del af forløbet skal afklare hvad der skal til for at bruge den eller de muligheder, du ser som de bedste.

Hvordan virker det?

Det er mit ansvar at styre coachingprocessen og hjælpe dig til større tydelighed, så du kan nå dit eller dine mål. Det er dit ansvar at styre processen i mål ved at tage de første skridt og de skridt, som fører dig i mål.  Jeg bruger mange forskellige spørgsmål og får feedback fra dig. Feedbacken omhandler både svar på spørgsmålene, som fører mod målet og i hvilken grad spørgsmålene rent faktisk hjælper dig mod dine mål.

Eksempler på spørgsmål i starten af forløbet kan være:

 • Hvordan vil du kort beskrive udfordringen?
 •  Hvornår startede det, og hvem fik først/sidst øje på det?
 •  Hvad beder du mest om hjælp til?

Og senere i forløbet kan de være:

 • Hvem ser det mest/mindst forskelligt fra dig?
 • I hvilke sammenhænge er udfordringen størst?
 • Hvad ville der ske, hvis udfordringen blev større/mindre?
 • Hvordan ville du vide, at du havde nået dit mål?
 • På hvilke områder tænker du nu mest anderledes om din udfordring?

Og mod slutningen af forløbet:

 • Hvordan vil du omsætte din nye viden i nye handlinger?
 • Hvem eller hvad vil kunne støtte dig i dine bestræbelser?
 • Hvad vil være dit første skridt i den rigtige retning?

Er der ulemper ved coaching?

Det korte svar er ”ja”. Coaching er en intim teknologi, som åbner dører i sindet og man skal bekende sig. Derfor er det vigtigt, at coachen har en stærk etisk opmærksomhed og en stor viden om sindet, følelser, adfærd og ikke mindst sammenhængene i disse og kun bruger coaching, hvor det er fagligt forsvarligt og ikke skader fokuspersonen. Coach er ikke en beskyttet titel, og derfor kan en coach have mange forskellige baggrunde fx lærer, sygeplejerske, pædagog, håndværker, postbud og social- og sundhedsassistent. Der er heller ikke en men mange forskellige coachuddannelser og uddannelserne kan have varighed fra nogle få timer til mange dage. Derfor er det af stor betydning, at man vælger en coach, som har en baggrund og uddannelse, som man har tillid til og som passer til de udfordringer og mål man har. Jeg er uddannet psykolog, og du kan læse mere om psykologuddannelsen her og min baggrund her.