Psykoterapi

Hvad er psykoterapi?

Ordet terapi kommer af det græske ord ”therapeia”, som er behandling af sygdomme og skader. Og psyke er det græske ord for sjæl. Så psykoterapi er behandling af sjælelige problemer.

Psyken omfatter hele den ikke fysiske del af menneskelivet, som har at gøre med følelser, tanker, ideer, visioner og åndelighed og rummer de dele, som gør hvert menneske unikt.

Psykoterapi retter sig mod de problemer, mennesker kan have med sine følelser og tanker. Ofte drejer det sig  om oplevelser af udfordringer og problemer med mennesker og situationer i sin omverden. Formålet med psykoterapi er, at hjælpe mennekser til at forstå sig selv og give værktøj til at øge livskvaliteten.

Psykoterapi er forskellige typer af samtalebehandling. Fælles for de forskellige typer er, at der er tale om gentagne samtaler, som retter sig mod at give indsigt i mønstre for tanker, følelser og handlinger og give mulighed for forandringer af disse. Du kan læse mere om kognitiv terapi her og om eksistentiel og psykodynamisk terapi her.

Terapi – hvordan foregår det?

Hos mig vil terapi som udgangspunkt være samtaler for en person. I parterapi vil der være samtaler fælles med begge parter, og der også kan være enkelte sessioner kun for den ene.

Terapi kan foregå individuelt, hvor kun klient og terapeut er sammen, i par, hvor fx to ægtefæller er sammen med terapeuten, i en gruppe med ensartet baggrund fx en familie eller i gruppe, hvor 6-8 klienter med forskellig baggrund deltager i gruppeterapi med terapeuten. Der er fordele og ulemper ved alle former. Den bedste terapiform afhænger af, hvad man har behov for, og hvilke temaer, der er i fokus.

Både individuelle mønster og mønstre i tætte relationer på arbejde og i familier er præget af forestillinger og tolkninger. Fx kan parforhold bygge på usagte leveregler om hvordan hjemmet skal holdes, børnene opdrages og hvad man foretager sig sammen. Og samarbejde på arbejdet kan bygge på usagte regler om, hvor travlt man skal have, hvor meget man skal nå og hvordan man deler viden og kommunikerer med hinanden. Hvis man så oplever virkeligheden som meget anderledes end sine egne leveregler, kan det give anledning til frustrationer, følelse af meningsløshed og værdiløshed og tanker om fiasko. Det tager tid, at identificere, analysere og omstrukturere sine mønstre i tanke, adfærd og handlinger.

Hvorfor gå i psykoterapi?

Der kan være forskellige formål med at gå i terapi. De fleste vælger at få behandling for nogle problemer, som nedsætter deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Målet i psykoterapi er generelt at hjælpe klienten til at få mere frihed i sit liv og være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne.

Virker terapi?

Det korte svar er ja. Det er i mange videnskabelige undersøgelser dokumenteret, at psykoterapi hjælper. Fx klarer 80 % af dem, der har fået psykoterapi sig bedre end dem, som ikke har fået det. Til gengæld får ikke alle lige meget ud af det. Effekten afhænger både af de vanskeligheder, der fokuseres på og omfanget af terapien. Fx er der bedre succesrater for behandling af angst og lettere depression end af personlighedsforstyrrelser. Og i forhold til omfanget har en undersøgelse vist at 30% havde fået det bedre efter to samtaler, mens 85% havde fået det væsentligt bedre efter 52 samtaler. Bedring tager tid, til gengæld holder udbyttet og bedringen af psykoterapi også efter behandlingen er afsluttet

Hvad har betydning for, hvor godt psykoterapi virker?

Den vigtigste faktor for at psykoterapi virker, er en god alliance mellem terapeut og klient. Som en del af psykoterapien, vil man derfor også arbejde på relationen mellem klient og terapeut.

Den amerikanske psykologforening har undersøgt hvilke andre faktorer, som har betydning for effekten af psykoterapi. Man fandt frem til at også klienten og terapeutens enighed og samarbejde om målsætning og terapeutens evne til indfølende at forstå klientens oplevelser er af stor betydning for effekten af terapien.

Hvilke psykoterapi former findes der og hvad virker?

Det er i gentagne videnskabelige undresøgelser vist, at psykoterapi virker. Og man har også sat sig for, at undersøge hvilke former der virker. Det er imidlertidig ikke så let, fordi det målingen ikke kan ensartes, når det drejer sig om forskellige sygdomme, med forskellige symptomer og forskellige vanskeligheder.

Man har fundet at kognitiv terapi giver gode resultater med depression, angst herunder fobier, bulimi og stress. Desuden er der gode resultater med interpersonel terapi til behandling af depression og bulimi, og at mindfulness kan reducere stresssymptomer.

Du kan læse mere om angst her

og om stress her.